De zaak Alfred Mol vs. Technip/KTI

Screendump van De  Pleitacademie

Velen in de steam cracking business zullen gehoord hebben van deze langdurige juridische strijd tussen Technip/KTI en Alfred Mol (AM). Echter de meesten zullen niet begrijpen, waarom dat 30 jaar (!) moest duren.

Door Ir. Alfred Mol:

 Procedures 1980- 1989
In 1980 is KTI bv een Kort Geding (KG) # 80/653 tegen AM begonnen in Den Haag op basis van de  beschuldiging dat AM een kopie van het Spyro programma zou aanbieden. De eiser beweerde het Auteursrecht (AR) te hebben verkregen van de Italiaanse makers.  Op de zitting eiste KTI dat AM zijn software ter beschikking zou stellen, zodat een onafhankelijke deskundige kon vaststellen of er sprake was van inbreuk. Op zich was AM bereid hier aan mee te werken, maar zou 2 dagen nodig hebben voor aanleveren van de software. Dit bleek onacceptabel voor KTI, want dan zou volgens eiser KTI AM zo veel wijzigingen invoeren, dat de analyse door deskundige niet zinvol zou zijn. Bijgevolg zou dan deze exercitie niet acceptabel voor KTI zijn. Hierop was KG rechter mr Bondam behoorlijk nijdig, want KTI vraagt om onderzoek, AM wil meewerken en dan is KTI nog niet tevreden. Bijgevolg wees mr Bondam alle eisen van KTI af. Enige tijd later begon KTI een bodemprocedure met dezelfde claims. Ondertussen hield KTI zich bezig met “badmouthing” en beweren dat zij het copyright hadden – zonder enig bewijs hiervoor te leveren. Mogelijk had KTI een gebruikslicentie van deze of gene verkregen. Maar een gebruikslicentie geeft geen recht voor “suing” voor inbreuk op AR. In ieder geval ook na eindarrest kwam KTI toch weer met appel – zonder echter inhoudelijk te reageren.

Citaat v/h Affidavit:
“On that occasion I heard KTI BV admit in answer to a question by the President, that no secret know-how concerning Spyro was available at KTI BV during the employment of Mr Mol…. As a result, Mr Mol could not have stolen this secret know-how from KTI”. US Procedures
Dan in augustus 1989 begint N.A. Pyrotec een procedure in Philadelphia, PA, USA. Echter aangezien AM geen business in PA heeft gedaan, daarom was dit eigenlijk “forum inconveniens”. Op zich had deze counterclaim veel geld kunnen opleveren (ten gevolge van frivolous litigation), maar de advocaten maakten een onbetrouwbare indruk. In november 1992 bood eiser aan om te settelen op basis van dat AM in toekomst niet meer zou aanbieden in de US. Ergo AM heeft niets betaald aan eiser en AM heeft ook geen copies van de geleverde Phenics software teruggenomen.

Procedures  1993-2010
In december 1992 ontving AM het concept van dagvaarding  van prof. EJ Dommering namens KTI bv (again). Op zich is het ontvangen van een dagvaarding geen joke, maar de inhoud van dit concept was wel funny. In deze dagvaarding werd gesteld dat de eigenaren van de Spyro software waren (na (10 jaar litigation in US en NL) nog niet duidelijk !!. Er werd nu gesteld dat eigenaar was of KTI bv of de moedermaatschappij of een andere outfit. Bijgevolg wisten wij vrij zeker dat KTI geen AR had verkregen. NB Als software is ontwikkeld door een team van makers, dan heeft iedere maker rechten op het AR. Het Spyro programma is ontwikkeld  over een periode van 10-15 jr door vele makers, bijgevolg is de overdracht  van dit AR niet eenvoudig.

“Citaat van het Affidavit van advocaat mr Huib Mars i.v.m. KG # 93/677″ 

In ieder geval is op basis van deze onduidelijke dagvaarding een nieuw KG # 93/677 georganiseerd. De advocaat voor KTI was mr Sev. de Wit en de advocaat voor AM was mr Dirk den Hertog (DdH),  de Nederlandse landsadvocaat. NB DdH was advocaat voor AM sinds 1981 – tot zoverre naar tevredenheid van AM. Op de dag van de zitting ging AM dan DdH ophalen van kantoor Pels Rijcken. Ik moest even wachten en zie dan direct voor me liggen een handgeschreven fax van mr S. de Wit, dat deze zitting voor hem heel belangrijk was. Als een advocaat (van KTI d.w.z. bekende partij bij bribery/ omkoop affaires) dat enkele uren voor de zitting aan advocaat wederpartij stuurt, dan voelt die zich zeker niet zo prettig en hoopt op “medewerking” van zijn collega DdH. Ergo, dat is verdacht. We gingen naar de zitting, en de voorzitter mr EJ Numann was er al. Opvallend er was geen griffier en dat is heel merkwaardig/ verdacht. Het optreden van DdH voor AM was timide. De essentiële vraag was: kon KTI bewijzen dat zij het AR hadden verkregen. DdH vroeg niet of KTI het verkrijgen van AR kon bewijzen. DdH vroeg ook niet, waarom KTI in de US niet om beslissing op basis van “merits”  gevraagd heeft. Immers procederen in zo’n positie is meer lucratief in de US dan in NL. Tja waarom niet ? Wellicht omdat mr Sev. de Wit ervan uit ging, dat een NL/ Haags court wel meer coöperatief zou zijn……KTI claimde dat AM de know-how had gestolen (!) , toen hij voor KTI werkte. NB Dat is typische KTI onzin, daar AM had gewerkt voor KTI tot zomer 1978 d.w.z. tot 12 jaar eerder. Met andere woorden, AM kon geen know-how/ programma gestolen hebben, omdat in die tijd KTI niet over die software kon beschikken. Hierop vroeg Numann mr Sev. de Wit of dat klopte. Ja, dat moest Sev. d Wit toegeven: AM kon dat niet gestolen hebben, toen hij nog voor KTI werkte. NB Dat is een belangrijke constatering.
Enige tijd later werd mij verteld dat mr S. de Wit eerder bij een financieel schandaal betrokken was. En dat Numann voordat hij rechter werd voor het kantoor van mr Sev. de Wit had gewerkt. Tja, en “ons kent ons”. N.B. ,  KG rechter Numann had verder geen gerichte vragen aan mij. Numann had geen interesse om mijn verhaal te horen. Het leek mij niet nodig om alle kaarten op tafel te leggen.
Op basis van het voorgaande kwam Numann tot zijn verslag. Correct was dat niet, want dan had een griffier een Proces Verbaal moeten maken. Bij lezen van dat verslag bleek dat mr Numann welbewust e.e.a. had verdraaid.  Immers zelfs mr Sev. de Wit (advocaat van KTI) had moeten toegeven, dat ik die software niet ten tijde van werknemer van KTI had kunnen verkrijgen. En toch stelde Numann welbewust en misplaatst, dat ik die know-how/ software had gepikt van KTI, zodat hij strenge maatregelen kon nemen d.w.z. hoge dwangsommen en zelfs verlof tot gijzeling.  Ergo, Numann gedraagt zich als een bedrieger. In dit stadium meldde advocaat DdH dat hij er geen zin meer in had en zich terugtrok. Tja, advocaat DdH had voor het KG moeten melden dat hij er geen zin had. Dan had ik een andere advocaat kunnen regelen, die wel wilde pleiten en ook had willen stellen, dat KTI geen AR had verkregen..

Enige tijd later hebben wij bekend gemaakt dat wij eenvoudigweg in de Centrale Bib van de Politecnico, Milano deze know-how ter inzage hadden en konden ook de relevante theses direct van de makers krijgen. En al dit “free of charge”. Blijkbaar had KTI nagelaten om de Bib te checken op e.e.a. Ook de volgende KG zitting trad Numann weer op zonder de (verplichte) griffier, Numann wist blijkbaar wat hij nodig had. Dat was dus geen griffier.

Dus hoewel AM had bekend gemaakt  dat hij geen copyrighted  software van/ door KTI misbruikt had, toch kwam KG rechter Numann met forse dwangsommen en zelfs verlof tot gijzeling. AM’s nieuwe advocaat mr Huib Mars bewees per Affidavit dat het vonnis van Numan uit zijn duim gezogen was. AM heeft de president van de Rechtbank i.e. mr Van Delden op de hoogte gesteld van het bedrieglijke en criminele optreden van KG rechter Numann. Echter President Van Delden heeft niet ingegrepen. Dan heeft AM een claim bij rechter Numann ingediend voor € 1.8 million en ook een claim voor mr BC Punt , mrs Josinne Fasseur-van Santen in totaal voor € 6.1 million.

Trouwens in 2018 heeft KTI’s (ex-)advocaat mr Sev. deWit deze mr Numann gehuurd voor zijn Pleitacademie bv. Zie de foto. M.a.w., nu toonde deze mr Numann zijn ware kleuren d.w.z. te werken als “puppet” van mr Sev. de Wit. Blijkbaar was ook deze positie niet correct, want Numann of Sev. de Wit heeft deze foto verwijderd, toen ze begrepen, dat mr Paul Ruijs (onafhankelijke deskundige) een artikel aan dit shady optreden ging wijden.

Het Hof heeft dan jarenlang de procedure vertraagd, wellicht omdat AM stelt dat KTI geen copyright heeft verkregen. Het Hof Fasseur-van Santen wilde duidelijk die claim niet behandelen…… In april 1996 heeft mijn advocaat  R. de Lauwere (RdeL) een voorlopig getuigenverhoor aangevraagd aangezien het Hof eist, dat wij onze positie moeten bewijzen. Dan heeft KTI geweigerd om mee te werken aan getuigenverhoor. Dit is natuurlijk heel raar, wij willen getuigenverhoor, zodat KTI kan/ moet bewijzen het AR te hebben verkregen. En dan wil KTI niet meewerken. Aangezien KTI ook in beroep is gegaan voor beslissingen van Haagse Hof 1985-89, daarom hebben wij gevraagd eerst de oude zaken afteronden. Echter dat beviel het Hof niet. Mijn advocaat is onder druk gezet om die oude handel te vergeten En die druk ging via niet publieke wijze…..Het zou niet mogen, = Right to an effective remedy maar in Den Haag kan alles…

European Court ECHR in Straatsburg, France – Uniek vonnis
Aangezien de rechters van het  arrondissement rechtbank en het Hof doof lijken te zijn m.b.t. de claim van AM, dat KTI geen AR heeft verkregen. En ook dat AM zelfs 128 dagen onrechtmatig gegijzeld is geworden o.b.v. het nep-KG vonnis van Numann. NB Bij appel van dat KG heeft mr J. Brinkhof vastgesteld (na 128 dagen gijzeling) dat de gijzeling “ab initio” onrechtmatig was en directe vrijlating bevolen. Zo lijkt het, dat KTI heeft gepoogd de procedures te beslissen m.b.v. onrechtmatige gijzeling. Verder was optreden van deze Haagse rechters partijdig en onbeschoft. Het was duidelijk: KTI moest geholpen worden.
Mijn advocaat RdeL heeft dan een klacht ingediend bij het ECHR in Juli 2007. De vertegenwoordigers/ advocaten van de Staat der NL moesten direct toegeven, dat deze NL procedures NIET correct waren geweest. Bijgevolg kwam vlot in Juni 2009 het vonnis: de Staat (dwz Technip/ KTI) veroordeeld o.b.v.
1. Inbreuk op Art. 6.1 – = Right to a fair trial I.e. d.w.z. te lange duur van procedure, en
2. Inbreuk op Art. 13 – = Right to an effective remedy d.w.z. dat de Nederlandse wetgeving m.b.t. wraking achterhaald en goed fout is. Immers in NL was/ is het normaal dat als je rechters wraakt, dan moeten collega-rechters van het zelfde Arrondissement oordelen of de wraking al of niet terecht was. D.w.z. dit als een slager zijn eigen vlees keurt. Het ECHR beveelt aanpassing als in Zwitserland/ Frankrijk. Het bewijst gewoon dat ook de wetgeving in NL zwaar onvoldoende is.

Dit arrest bewijst dat het Hof, het Arrondissement Rechtbank en de Hoge Raad in Den Haag hebben gepoogd om Technip te bevoordelen: grote companies moeten geholpen worden. Het Hof had o.b.v. dit arrest moeten beslissen dat eiser Technip geen verkrijgen van AR heeft kunnen bewijzen. Echter het Hof wilde Technip “helpen” en bij eindarrest heeft het toch ten gunste van Technip beslist. In 2008 heeft Technip alsnog een getuige Fabio Losco gevonden, die zich (onder druk van Technip ?) herinnerde (?) dat hij in 1989 (19 jaar eerder !) een soort vage toezegging zou hebben gedaan. Dit lijkt geen serieuze verklaring te zijn, het is gewoon meineed wellicht aangezet door Technip of door een agent voor Technip. Echter dit is geen bewijs van overdracht AR. Zie ook het vonnis van het vonnis Hof van Beroep Gent van 27 oktober 1993. Dat is beknopt, kort en duidelijk. Geen chicanes als in Den Haag….

Van meet af aan is mijn positie geweest dat KTI/ Technip geen AR had verkregen. Dit thema lag niet goed bij de Rechtbank en ook niet bij de voorzitter van het Hof mr Fasseur-vS. In 1996 heeft het Haagse Hof dan ook expliciet geweigerd toestemming te geven aan mijn advocaat voor voorlopig getuigenverhoor. NB Het is belangrijk om getuigen zo spoedig mogelijk  te verhoren, want getuigen kunnen “bewerkt” worden door shady partijen. Immers Technip en ook KTI hebben een record van omkoping. Wij hebben pas Fabio Losco kunnen verhoren in 2008. Bij dat verhoor van Fabio Losco zei  deze dat hij eind 1989 (d.w.z. 19 jaar eerder…) aan Dente/ Ranzi (d.w.z. 2 andere makers) had gezegd zou hebben, dat zij met zijn bijdrage konden doen zoals het uitkwam. Tja wat moet dat betekenen ??
Hierop keek de Rechter-Commissaris  mr Van Santen mij aan en zei expliciet: “Dat is voor mij de overdracht”. Echter Rechter-Commisaris Van Sandick behoort zijn (foute) mening achterwege te laten bij verhoor. Alleen het Hof kan oordelen. Naar mijn mening was dat een vage en onbetrouwbare verklaring van Losco, misschien een beetje (?) bruikbaar voor licentie maar niet voor overdracht van AR. Voor overdracht van AR is nodig een partij die expliciet e.e.a. overdraagt en de ontvanger moet duidelijk stellen, dat hij e.e.a. accepteert. De wording van Losco is NIET voldoende en expliciet voor mondelinge overdracht van AR. Zie ook vonnis Hof van Beroep, Gent.

In ieder geval de rechters van het Hof Den Haag met als nieuwe voorzitter mr Kiers-Becking bleven bij hun positie. Mijn advocaat RdeL wellicht onder de indruk van  het corrupte optreden van de Rechter-Commissaris  mr Van Santen) stelde dat hij hier niets mee kon beginnen…… NB Advocaten kunnen onder zware druk van rechters komen als die hun voorkeur hebben laten blijken. Advocaten zijn bevreesd voor Raad van Discipline, immers dan kan een dreigende schorsing de advocaat boven het hoofd hangen.

2 gedachten over “De zaak Alfred Mol vs. Technip/KTI

Voeg uw reactie toe

  1. Volgens https://www.mr-online.nl zou het vertrouwen in rechters zijn toegenomen. Tja de overheid en advocatuur zouden dat graag zo zien. Echter de toeslagen affaire enz. geven juist de indruk dat het NIET goed gaat met de rechtspraak. Echte doorzetters als advocate mr . H. Nakad wordt flink dwarsgezeten en zoveel mensen zijn de kinderen afgenomen. Ook ik heb meegemaakt dat rechters volkomen onrechtvaardig optreden, dat komt omdat ze weinig risico lopen van maatregelen. Als je oplet, dan kun je publicaties zien van hoogleraren, die het volledig oneens zijn met onze rechters. Lees bv commentaar van prof. AA Quaedvlieg in AMI 2006-5 pp153-161 en prof. Dirk Visser in NJB 13-04-2012., prof. Visser meldt “𝐔𝐢𝐭𝐞𝐢𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐩-𝐳𝐚𝐚𝐤 𝐠𝐞𝐰𝐨𝐨𝐧 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐡𝐞𝐢𝐝𝐬-𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐛𝐮𝐢𝐤 𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐠𝐝”. Quaedvlieg meldt: “𝐥𝐢𝐣𝐤𝐭 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐱 𝐯𝐚𝐧 𝐚𝐟𝐤𝐞𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞 𝐡𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐨𝐮𝐝-𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐮𝐧 𝐞𝐱-𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞𝐧”. Denk ook aan veroordeelde rechter Westenberg.
    Hoe zou dat komen ? Als ik zie dat mr EJ Numann (nu ex-VP HR) ook 10 jr secretaris v/d joods-liberale gemeente is geweest en vrij veel rechters ook joods zijn, dan kun je denken aan korte, corrupte lijntjes. Als ex-VP Hoge Raad Numann wordt gepensioneerd dan wordt direct mr MV Polak benoemd tot VP bij de HR. Natuurlijk denk ik niet dat alle joodse rechters fout zijn, maar het optreden van Numann is wel goed fout en er worden geen maatregelen opgelegd.
    Rechters Josinne (!) Fasseur-vS en mr EJ van Sandick worden na veroordeling door EHRM toch gehandhaafd….
    Ook is de Staat der NL bij mijn klacht EHRM veroordeeld en opgedragen voor aanpassing van wetgeving te zorgen. Zoiets als “renvoi” als is Zwitserland/ F zou kunnen,. Dit ziet men in Den Haag niet graag. Ik neem aan dat mijn advocaat hiervoor flink voor zijn b…. heeft gekregen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: